พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

การเชิดชูเกียรติผู้บริจาคเงินจัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างหอบรรพชน – หอประวัติแซ่เถียน

       การติดตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษในหอบรรพชนนั้น จะตั้งเรียงราย ลดหลั่นบนอัฒจันทร์ที่ลาดเอียง แบ่งเป็น 3 ช่องคือ กลาง ซ้าย และขวา ช่องยาวประมาณ 15 เมตร จะเริ่มตั้งแต่ระดับเหนือพื้นห้องประมาณ 1.5 เมตรถึงระดับเหนือพื้นห้องประมาณ 5 เมตร สมาคมยังมิได้กำหนดตำแหน่งติดตั้งป้าย แต่คาดว่าจะไม่สูงเหมือนหอบรรพชนแซ่ใหญ่ ๆ เพราะสมาคมต้องการให้ชาวแซ่เถียรทุกครอบครัวนำป้ายชื่อดวงวิญญาณของ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมารวมกันใน หอบรรพชนแห่งนี้ให้มากที่สุด เพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานเชื้อสายแซ่เถียรที่จะต้องผู้ พันธ์ความเป็นญาติพี่น้องร่วมแซ่เดียวกันให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน อนึ่งผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตก็สามารถจองตำแหน่งติดป้ายไว้ก่อนได้ โดยจะมีถุงสีแดงเขียนชื่อผู้นั้นด้วยสีทองครอบป้ายชื่อผู้นั้นไว้ลักษณะดัง กล่าวสำหรับแซ่อื่น ๆ พบว่ามีการทำเช่นนี้มาก ด้วยเชื่อว่าเป็นเคล็ดต่ออายุ

 1) จารึก ชื่อ–นามสกุล (ทั้งชื่อไทย–จีน) ของผู้บริจาคพร้อมยอดเงินที่บริจาค ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปที่แผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่ประมาณ 2 คูณ3  เมตรติดตั้งที่ภายในหอบรรพชน ผู้ที่บริจาคมากจะอยู่บนและตัวหนังสือ ใหญ่ลดหลั่นลงมาตามกลุ่ม

  1.1 กลุ่มตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

  1.2 กลุ่มตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท

  1.3 กลุ่มตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

  1.4 กลุ่มตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท

 2) ระบุชื่อ–นามสกุล ไทยหรือจีน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ของผู้บริจาค พร้อมยอดเงินที่บริจาคตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปโดยการเขียนหรือสแกนสีลงในแผ่นป้ายขนาดเหมาะสมติดตั้งในหอบรรพชนผู้ที่บริจาคมากจะอยู่บนและตัวหนังสือใหญ่ลดหลั่นลงมาตามกลุ่ม

  2.1 กลุ่มตั้งแต่ 35,000 – 49,999 บาท

  2.2 กลุ่มตั้งแต่ 20,000 – 34,999 บาท

  2.3 กลุ่มตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท

  2.4 กลุ่มตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท

 3) การติดตั้งภาพถ่ายในหอประวัติตระกูลเถียน มีหลักการดังนี้

  3.1 ภาพถ่ายขนาด 12 คูณ 16 นิ้ว พร้อมชื่อไทย–จีน จัดให้กับผู้ที่ได้บริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปเป็นอภินันทนาการสำหรับผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติข้างต้นแต่ประสงค์ ติดภาพ ขอรับบริจาค 100,000 บาท

  3.2 ภาพถ่ายขนาด 8 คูณ 12 นิ้ว พร้อมชื่อไทย-จีน จัดให้กับผู้ที่ได้รับบริจาคเงินตั้งแต่500,000-999,999 บาท เป็นอภินันทนาการสำหรับผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติข้างต้นแต่ประสงค์ขอติดตั้งภาพขอรับบริจาค 50,000 บาท

  3.3 ภาพถ่ายขนาด 6 คูณ 8 นิ้ว พร้อมชื่อไทย-จีน จัดให้กับผู้ที่ได้บริจาคเงินตั้งแต่ 100,000–499,999 บาท เป็นอภินันทนาการสำหรับผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติข้างต้นแต่ประสงค์ขอติดตั้งภาพขอรับบริจาค 10,000 บาท

  3.4 ภาพถ่ายขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว พร้อมชื่อไทยหรือจีนอย่างใดอย่างหนึ่งจัดให้กับผู้ที่ได้บริจาคเงินตั้งแต่ 50,000–99,999 บาท เป็นอภินันทนาการสำหรับผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติข้างต้นแต่ประสงค์ขอติดตั้งภาพขอรับบริจาค 5,000 บาท

  3.5 ภาพถ่ายขนาด 3 คูณ 4 นิ้ว พร้อมชื่อไทยหรือจีนอย่างใดอย่างหนึ่งจัดให้กับผู้ที่ได้รับบริจาคเงินตั้งแต่ 35,000–49,999 บาท เป็นอภินันทนาการสำหรับผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติข้างต้นแต่ประสงค์ขอติดตั้งภาพขอรับบริจาค 3,500 บาท

     เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม สมาคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดทำกรอบรูปเอง (กรณีข้อ 3.1-3.3) แต่สำหรับขนาด ตามข้อ 3.4 และ3.5 เนื่องจากภาพไม่ใหญ่นักจะพิจารณาติดตั้งภาพในแผงรวมที่สมาคมจัดทำขึ้น

   

 หมายเหตุ: การเชิดชูเกียรติผู้บริจาคเงินในโครงการนี้ยังมีอีกหลายประการ เช่น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ, การมอบใบประกาศเกียรติคุณ, การมอบของที่ระลึกและหรือวัตถุมงคล

 ช่องทางการบริจาคสนัสนุนโครงการ

    • ผู้มีความประสงค์ จะบริจาค โปรดโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ที่ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-0-18898-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวรอ

    • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตลาดหัวรอ
      ชื่อบัญชี “ สมาคมเสถียรสัมพันธ์ ”
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-0-18898-7

วิธีเเจ้งการโอนเงิน :

   เมื่อโอนแล้วขอให้ถ่ายเอกสารใบโอนพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของผู้โอน แฟกซ์แจ้ง คุณนิวัฒน์ เถี่ยนมิตรภาพ เหรัญญิกสมาคม ที่เบอร์ 035-251069 หรือส่งเป็นอีเมล์ที่เบอร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ แจ้งผ่าน Line id : kraialine แล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 086-6335512
   เมื่อ คุณนิวัฒน์ เหรัญญิก ตรวจว่าได้รับเงินเข้าบัญชีแล้ว ก็จะออกใบเสร็จรับเงิน (ที่มีลายเซ็นของเหรัญญิกและนายกสมาคม คุณวินัย เผ่าเสถียรพันธ์) พร้อมแนบจดหมายขอบคุณ ของสมาคมที่ลงนามโดยนายกฯ) ส่งลงทะเบียน ให้ ผู้บริจาค ตามที่อยู่ที่แจ้งมา.

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือช่องทางการบริจาคอื่นๆ ติดต่อได้ที :

เหรัญญิก - คุณนิวัฒน์ เถี่ยนมิตรภาพ : 086-6335512
เลขาสมาคม - คุณจักรพล เทียนบุญส่ง : 090-8078885
นายกสมาคม - คุณวินัย เผ่าเสถียรพันธ์ : 087-9666586

 
Go to top