พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

วัตถุประสงค์ของสมาคมเสถียรสัมพันธ์

  • เพื่อส่งเสริม ความนึกคิด วิจารณญาณอันดีงามของสมาชิก สมาคมเสถียรสัมพันธ์ ให้ได้รู้จักซึ่งกันและกัน
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจระหว่างมวลสมาชิก สมาคมเสถียรสัมพันธ์ ทั่วประเทศและก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง
  • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิกและให้มีสวัสดิการต่อสมาชิกที่มีความเดือดร้อนหรือมีงานมงคล งานศพ เป็นต้น
  • เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้มาชิก สมาคมเสถียรสัมพันธ์ ทุกๆท่านเกิดสมรรถภาพในการดำเนินธุรกิจและอาชีพของมวลสมาชิก
Go to top