พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน


ช่วงปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มมองเห็นแสงเรืองรองของความสำเร็จการก่อตั้งสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ซึ่งขณะนั้นมีผู้อาวุโสของตระกูลแซ่เถียรที่เป็นนักธุรกิจ ผู้นำสมาคม มูลนิธิสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ของไทย และจีน และผู้มีคุณวุฒิรับราชการอยู่มีเชื้อสายตระกูลแซ่เถียรจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันปรึกษาหารือที่จะก่อตั้งสมาคมตระกูลแซ่เถียร มีดังนี้

1. นายมุข สุขจินดาเสถียร
4. พ.ต.อ.(พิเศษ)วิชา ชั้นไพบูลย์
7. นายย่งฮั้ว แซ่ชั้ง
10. นายศรีผ่อง สุขจินดาเสถียร
13. นายแก้ว แซ่เถียร
2. นายสุวิช เทียนบุญส่ง
5. นายอดุลย์ ธนาลงกรณ์
8. นายสมบุญ พงษ์ชัญญะวิริยา
11. นายจินเปียว วิชุรวานิชย์
14. นายเลี่ยงตุง แซ่เถียร
3. นายมงคล เทียนไพฑูรย์
6. นายปราโมทย์ พาหิระ
9. นายเชงเงี่ยง แซ่ชั้ง
12. นายหวุ่ยห่อ แซ่เถียร


ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าสมควรที่จะก่อตั้งสมาคมตระกูลแซ่เถียร เพราะมีความวิตกว่า ชาวตระกูลแซ่เถียรมีผู้อาวุโสที่มาจากประเทศจีนปัจจุบันอยู่ประเทศไทยจำนวนไม่มากและบุตรหลานของตระกูลแซ่ ที่เกิดในประเทศไทย แต่ส่วนมากกระจัดกระจายอยู่ต่างจังหวัด ขาดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงติดต่อกัน เมื่อ พ.ศ. 2474 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากยุติสงคราม สถานะการณ์ได้เปลี่ยนแปลง รัฐบาลไทยมีนโยบายเข็มงวดกวดขัน ปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน ลูกหลานคนจีนไม่สามารถรับการศึกษาภาษาจีน ขาดโอกาสที่จะศึกษาและรับรู้ขนบธรรมเนียมจารีตประเภณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลของบรรพชน หากไม่มีการก่อตั้งศูนย์รวม ของสมาคมตระกูลแซ่ ต่อไปวันข้างหน้าด้วยเหตุผลข้างต้น ลูกหลานอาจไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้สืบเชื้อตระกูลแซ่ใด หรือนานไปอาจลืมตระกูลแซ่ของตนเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2526 ผู้ริเริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

1. นายสุวิช เทียนบุญส่ง
2. นายอดุลย์ ธนาลงกรณ์
3. นายมุข สุขจินดาเสถียร
4. นายจิ้นเพียว วิชุรวานิชย์

5. นายปราโมทย์ พาหิระ

ได้ร่วมกันประชุมหารือเตรียมการก่อตั้งสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ณ อาคาร (ธนาลงกรณ์) กรุงเทพมหานครโดย
นายสุวิช เทียนบุญส่ง ผู้นำบริจาคเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) นายอดุลย์ ธนาลงกรณ์ บริจาค 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เป็นเงินกองทุนจดทะเบียนก่อตั้ง สมาคมเสถียรสัมพันธ์ เป็นการเริ่มต้นวางรากฐานให้สมาคมฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2527 ตรงกับตรุษจีน ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ได้เชิญชวนบรรดาผู้มีเชื้อสายตระกูลแซ่เถียร ร่วมกันประชุมเป็นครั้งแรก ณ ภัตตาคาร ซิ้นเจียอิ้ง สวนมะลิ กรุงเทพฯได้รับการสนองตอบ และสนับสนุนจากชาวตระกูลแซ่เถียรจากต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ ต่างแสดงความยินดีร่วมเข้าประชุม ประมาณ 60 คน คุณสุวิช เทียนบุญส่ง เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเหตุผลสาระสำคัญ และคุณประโยชน์ ของการก่อตั้งสมาคม โดยเน้นวัตถุประสงค์ของการตั้งสมาคม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น ชาวตระกูลเถียรต่างถิ่นที่อยู่ต่างจังหวัดในประเทศจีน ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย พูดกันต่างสำเนียง เช่น สำเนียงแต้จิ๋ว และสำเนียงฮากกา รวมทั้งชาวตระกูลเถียร ที่อยู่ต่างจังหวัดในประเทศไทย จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เชื่อมความสามัคคีรักใคร่ เอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน ในโอกาสอันควร จะได้ร่วมทำกิจกรรมการกุศล เพื่อสาธารณะประโยชน์ ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ชนรุ่นหลังอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดั้งเดิมอันดีงามของตระกูลที่สืบทอดกันมาจากบรรพชน หลังจากนั้นก็ได้มีการลงมติที่ประชุมซึ่งมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้การสนับสนุนก่อตั้ง " สมาคมเสถียรสัมพันธ์ "


 
 
Go to top